ജയ ജയ മഹാമതേ ജയ ജയ

രാഗം:
തോടി
താളം:
അടന്ത
ആട്ടക്കഥ:
ലവണാസുരവധം
കഥാപാത്രങ്ങൾ:
ശത്രുഘ്നൻ
ശത്രുഘ്നസ്തദനേഹസി പ്രഥയിതും രാജ്ഞോ രഘൂണാം പ്രഭോ-
രാജ്ഞാം യജ്ഞവിഘാതിനോ മധുസുതസ്യാസുപ്രണാശാദ്ഭുതം
സന്നദ്ധസ്സമുപേത്യ രാഘവപദദ്വന്താരവിന്ദം സ്പൃശന്‍
സ പ്രോചേ സമരേ നിയോജയ മുദാ ഭൃത്യം പ്രഭോ മാമിതി

ജയ ജയ മഹാമതേ ജയ ജയ മഹീപതേ
കരുണാസാഗര തവ കരുണയുണ്ടെങ്കിലോ

കരവാണി കരണീയം ശരണാഗതപാലക
അരുളിച്ചെയ്തയക്കേണം അടിയനെ വിരവോടെ

അരികളെക്കൊലചെയ്‌വാന്‍ അതിനതികുതൂഹലം

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ:
ശത്രുഘ്നന്‍ മുന്നിലേക്ക് വന്ന്‍ വന്ദിച്ച് പദം.