ചൊല്‍ക്കൊണ്ടവിക്രമ

രാഗം:
മദ്ധ്യമാവതി
താളം:
ചെമ്പ 10 മാത്ര
ആട്ടക്കഥ:
ലവണാസുരവധം
കഥാപാത്രങ്ങൾ:
കുശൻ
ചൊല്‍ക്കൊണ്ടവിക്രമ- മിതോക്കയുമഹോ തവ
പോക്കുന്നതുണ്ടിവിടെ കണ്ടുകൊള്‍ക