ചിന്തനം കൂടാതെ നീ സൈന്ധവമിതുതന്നെ

രാഗം:
പന്തുവരാടി
താളം:
ചെമ്പട
ആട്ടക്കഥ:
ലവണാസുരവധം
കഥാപാത്രങ്ങൾ:
ശത്രുഘ്നൻ
ചിന്തനം കൂടാതെ നീ സൈന്ധവമിതുതന്നെ
ബന്ധിപ്പതിനുമെന്തെടാ

മന്ദമതേ നിന്നേയും ബന്ധിച്ചു കൊണ്ടുപോകും
വന്ദനീയജന നിന്ദനമിതു തവ-
യോഗ്യമല്ല ബാല -ചപലശീല

ആരെടാ വാജിയെപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നതാരെടാ
അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ:
കുശൻ, ലവനെ ബലമായി വിടുവിച്ചയയ്ക്കുന്നു. പിന്നെ യുദ്ധം, യുദ്ധത്തില്‍ കുശന്‍ ശത്രുഘ്നനെ ഓടിക്കുന്നു.

തിരശ്ശീല