ചിത്രമിതു ചിത്രമിതു

രാഗം:
ഘണ്ടാരം
താളം:
അടന്ത
ആട്ടക്കഥ:
ലവണാസുരവധം
കഥാപാത്രങ്ങൾ:
ലവണാസുരൻ
തതോ മൃഗേന്ദ്രപ്രതിമപ്രഗര്‍ജ്ജനം
വചോതിരൂക്ഷം ലവണാസുരോ ബലി
നിശമ്യ സംഗ്രാമകുതൂഹാലോ ജവാല്‍
തതഃ പ്രതസ്ഥേ വികടാഗ്രജോ വനാല്‍

ചിത്രമിതു ചിത്രമിതു മര്‍ത്യ തവ കൃത്യം
വൃത്രരിപു ശത്രുവൊടു യുദ്ധനിമിത്തം

കര്‍ത്തുമതി സാഹസമൊടെത്തിയതുമോര്‍ത്താല്‍

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ:
ലവണാസുരന്‍ പ്രവേശിച്ചിട്ട്, പദം.