കുണ്ഠമതേ കണ്ടീടുക

രാഗം:
ഘണ്ടാരം
താളം:
അടന്ത
ആട്ടക്കഥ:
ലവണാസുരവധം
കഥാപാത്രങ്ങൾ:
ലവണാസുരൻ
കുണ്ഠമതേ കണ്ടീടുക ചണ്ടശരശൌണ്ട്യം
മണ്ടീടുക ഭീതി നിനക്കുണ്ടെങ്കിലിപ്പോള്‍

വല്ലഭനെങ്കിലോ നല്ല രണാങ്കണേ
കല്യനതാകിലോ നില്ലെടാ നീയും

തല്ലുകള്‍കൊണ്ടുടനെല്ലു തകര്‍ന്നീടും