കാന്ത എന്നോടേവം കോപം

രാഗം:
പുന്നഗവരാളി
താളം:
ത്രിപുട
ആട്ടക്കഥ:
ലവണാസുരവധം
കഥാപാത്രങ്ങൾ:
മണ്ണാത്തി
കാന്ത എന്നോടേവം കോപം
സ്വാന്തമതില്‍ വേണ്ട കേള്‍
കാന്തയല്ലോ തവ ഞാനും
ശാന്തനായ് ഭവിക്ക നീ