കഷ്ടമാകിയ കര്‍മ്മം ചെയ്തതിനിഹതവ

രാഗം:
പന്തുവരാടി
താളം:
ചെമ്പട
ആട്ടക്കഥ:
ലവണാസുരവധം
കഥാപാത്രങ്ങൾ:
കുശൻ
കഷ്ടമാകിയ കര്‍മ്മം ചെയ്തതിനിഹതവ
കിട്ടുമടുത്തുഫലവും
കേട്ടുപെട്ട വാജിയെ വിട്ടുകൊണ്ടുപോകുമോ ?

തിഷ്ഠതിഷ്ഠ രണനാടകമാടു-
വതിന്നു ധൃതികലര്‍ന്നു-സമയമിതു നന്നു