കല്യാണാംഗീ തവഹിതം

രാഗം:
പാടി
താളം:
ചെമ്പട
ആട്ടക്കഥ:
ലവണാസുരവധം
കഥാപാത്രങ്ങൾ:
ശ്രീരാമൻ
കല്യാണാംഗീ തവഹിതം കാലേ സാധിച്ചീടും
ദുര്‍ല്ലഭമല്ലിതു കാര്യം ചൊല്ലേറും സുശീലേ
അർത്ഥം:
കാട്ടില്‍ വസിക്കുന്ന മുനിപത്നിമാരെ കാണാനുള്ള നിന്‍റെ ആഗ്രഹം ഉടനെ തന്നെ സാധിപ്പിച്ചു തരാം.

തിരശ്ശീല