കഞ്ജദളലോചന നിന്‍

രാഗം: 

സാമന്തലഹരി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ലവണാസുരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

സീത

കഞ്ജദളലോചന നിന്‍ മഞ്ജുഭാഷണേന

സഞ്ജാതമാനന്ദം മമ അഞ്ജസാ രമണ
ശൌര്യഗുണരാശേ നിന്‍റെ ഭാര്യയായതിനാല്‍

പാരിലുള്ള സുഖമെല്ലാം വന്നുചേര്‍ന്നു മേ 

സന്താനക തരുവൊടുചേര്‍ന്ന മാലതിയ്ക്കു

സന്തതമാനന്ദത്തിനു കാന്താ എന്തു ചിന്താ?

മംഗലമാനസരാകും മാമുനിമാരുടെ

അംഗനമാരെയും കാണ്മാന്‍ സംഗതിവരേണം