ഏകവീരനാം കൌസല്യാസുതന്‍

രാഗം:
മദ്ധ്യമാവതി
താളം:
ചെമ്പട 16 മാത്ര
ആട്ടക്കഥ:
ലവണാസുരവധം
കഥാപാത്രങ്ങൾ:
ലവൻ
ഏകവീരനാം കൌസല്യാസുതന്‍
ലോകേ ഈവണ്ണം ഏകനുണ്ടെങ്കില്‍

തുരഗബന്ധനം തരസാ ചെയ്യണം
ധീരവാചകം വീരാ കേള്‍ക്കെടോ