ഉചിതമുചിതം കപേ

രാഗം:
മദ്ധ്യമാവതി
താളം:
ചെമ്പ 10 മാത്ര
ആട്ടക്കഥ:
ലവണാസുരവധം
കഥാപാത്രങ്ങൾ:
ലവൻ
ഉചിതമുചിതം കപേ ശ്രുതിപഥകുതൂഹലം
വചനമുരചെയ്യുമോ കപികളുമഹോ