ആശരകുലാന്തക ഭവാന്‍ തന്നുടയ

രാഗം:
സാരംഗം
താളം:
ചെമ്പ
ആട്ടക്കഥ:
ലവണാസുരവധം
കഥാപാത്രങ്ങൾ:
ശത്രുഘ്നൻ
ഹത്വാ തം ലവണാസുരം സുമഥുരാം കൃത്വാ പുരീം തദ്വനം
സോമാത്യാനവനേ നിയുജ്യ ബലിനോ വല്‍മീകജാതാശ്രമേ
പീത്വാ രാമകഥാമൃതം കുശലവോദ്ഗീതം ശ്രുതിഭ്യാംയയൌ
ഗത്വാ തം രഘുപാലിതം പുരമഥോ നത്വാബ്രവീദഗ്രജം

ആശരകുലാന്തക ഭവാന്‍ തന്നുടയ
ആശയമതിന്നു സഫലം

ജന്മഖലനായ ദ്വിതിജന്‍ കര്‍മ്മകടു
ദുര്‍മ്മതി ഗമിച്ചു നിധനം

സന്മുനികളിന്നു ബഹുസൌഖ്യമൊടുചെര്‍ന്നു
നിജ ധര്‍മ്മമൊടു മേവുന്നു
നിര്‍മ്മല തവാജ്ഞയാ