ആരെടാ ബാലനെപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന

രാഗം:
പന്തുവരാടി
താളം:
ചെമ്പട
ആട്ടക്കഥ:
ലവണാസുരവധം
കഥാപാത്രങ്ങൾ:
കുശൻ
ഏവം മോഹമുപാഗതം ലവമസൌജ്ഞാത്വാഗ്രജാതാത്മജം
ബാഹുഭ്യാം പരിരഭ്യതുംഗതുരഗം സംഗൃഹ്യയാതഃ പഥി
തല്‍ഭ്രാതാപികുശോഥവേദിതകഥോ യുദ്ധായബിഭ്രദ്ധനു-
സ്തൂര്‍ണം തല്‍പുരതോ നിവാര്യ ഗമനം ശത്രുഘ്നമൂചേ തദാ

ആരെടാ ബാലനെപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന-
താരെടാ നില്ലു നില്ലെടാ

ധൈര്യമോടു നീ എന്നുടെ
നേരെ നില്‍ക്കുമേന്നാകില്‍

ഘോരമായ സമരേ മമ സായക –
മേല്‍ക്കുമെന്നതോര്‍ക്ക-കരുതിനില്ക്ക

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ:
കുശന്‍ ഇടത്ത് നിന്നും എടുത്തുകലാശത്തോടെ പ്രവേശിക്കുന്നു . ലവനെ ബന്ധിപ്പിച്ചത് കണ്ട് ദേഷ്യത്തോടെ പദം.