അലമലമതി സാഹസം ചെയ്കൊല്ല നിങ്ങള്‍

രാഗം:
തോടി
താളം:
ചെമ്പട
ആട്ടക്കഥ:
ലവണാസുരവധം
കഥാപാത്രങ്ങൾ:
മുനി(മാർ-താപസന്മാർ)
അലമലമതി സാഹസം ചെയ്കൊല്ല നിങ്ങള്‍
ബലമെന്തു നമുക്കധുനാ

ഫലമില്ലാത്തൊരുകാര്യം ബലവാനും ചെയ്കയില്ല
കളഭമോടമര്‍ചെയ്‌വാന്‍ തുനിഞ്ഞീടുമോ ഹരിണം