അന്യായം ചെയ്കിലഞ്ജസാ ആശ്രമവനേ

രാഗം:
ശഹാന
താളം:
ചെമ്പട
ആട്ടക്കഥ:
ലവണാസുരവധം
കഥാപാത്രങ്ങൾ:
മുനി(മാർ-താപസന്മാർ)
അന്യായം ചെയ്കിലഞ്ജസാ ആശ്രമവനേ
അവനിസുതന്മാര്‍ക്കധികം

അനുചിതമായിവരും അവനീശകോപമുണ്ടാം
അതിനുമില്ല സന്ദേഹം അവനിജാസുരന്മാരേ