അനുജവരരേ നിങ്ങള്‍ കേള്‍ക്ക

രാഗം:
കല്യാണി
താളം:
ചെമ്പട
ആട്ടക്കഥ:
ലവണാസുരവധം
കഥാപാത്രങ്ങൾ:
ശ്രീരാമൻ
ദത്വാഭയം മുനിജനായ മുദാ മഹാത്മാ
സ സ്വാര്യകാര്യമധികൃത്യ തയാ മനീഷീ
ബദ്ധാഞ്ജലീ നവനതാനനുജാന്നിരീക്ഷ്യ
ബദ്ധാദരം രഘുവരോവചനം ബഭാഷേ

അനുജവരരേ നിങ്ങള്‍ കേള്‍ക്ക മമ വചനം
കനിവോടു മമ കാര്യം കരണീയമായ് വന്നു

ലവണാസുരപീഡിതം അവനീസുരനികരം
അവനെപ്പോരില്‍ ഹനിപ്പാന്‍ അതിനു സമയം വന്നു