മാധവ! ഭവാൻ ചൊന്നതോർത്തുകാണുന്നേരം

രാഗം:ദേവഗാന്ധാരം

താളം:ചെമ്പട

കഥാപാത്രം:ബലരാമൻ

മാധവ! ഭവാൻ ചൊന്നതോർത്തുകാണുന്നേരം സാധുതരമെത്രയും സാധുജനപാലക! സാത്വതയദുക്കളുടെ സാർത്ഥമൊടു സാദരം സത്വരം പോക നാം ഗ്രഹണമാസന്നം പുണ്യദിഷ്ടങ്ങളിൽ ചെയ്തീടും ദാനേന പൂർണ്ണമായ്‌വന്നിടും പരമകല്യാണം     കുചേലവൃത്തം സമാപ്തം