മല്ലാരാതി മഹീസുരാൽ

കഥാപാത്രം:ശ്രീകൃഷ്ണൻ

മല്ലാരാതി മഹീസുരാൽ പൃഥുകഭാണ്ഡത്തെ ഗ്രഹിച്ചു ബലാൽ

കല്ലും നെല്ലുമിടയ്ക്കണഞ്ഞ ചിപിടം വേഗം ഭുജിച്ചീടിനാൻ

ഉല്ലാസത്തോടു പിന്നെയും കരതലേനാഞ്ഞാനശിച്ചീടുവാൻ

കല്യാണാംഗി രമാ മുരാന്തകകരം മെല്ലെ പിടിച്ചീടിനാൾ