മത്വാ ചൈവം

കഥാപാത്രം:കുചേലൻ മത്വാ ചൈവം ധരിത്രീസുരകുലകലശാംഭോധിരാകാശശാങ്കഃ സ്മൃത്വാ ശ്രീകൃഷ്ണസർവാവയവമതിമുദാ തത്ര ഗച്ഛൻ സ്വധിഷ്ണ്യം ഉത്തുംഗസ്വർണ്ണരത്നാഞ്ചിതബഹുലഗവാക്ഷോട്ടസൗധാപണശ്രീ- രാജദ്‌ദ്യുമ്നാളിസം‌പൂരിതമുദവസതീം ദൃഷ്ടവാൻ ദുരദൂരെ  

പ്രപാവരണമന്ദരാചതുരഹർമ്മ്യഗോപാനസീ- തടാകതടവാടികാശരണഗോപുരാഗ്രോജ്വലാം വിശാലവിഹൃതിസ്ഥലീസുനിഷണ്ണലോകം പുരീം വിലോക്യ പഥി ഭൂസുരോ ഹരിപുരഭ്രമാദഭ്രമീത്