മതിമുഖി മമനാഥേ

രാഗം:ബിലഹരി

താളം:ചെമ്പട

കഥാപാത്രം:ശ്രീകൃഷ്ണൻ

മതിമുഖി മമനാഥേ മതി തവ മതിഭ്രമം

മദിരാക്ഷി ! കഥിച്ചതും മതമത്രേ മാമകീയം

മൽഭക്തന്മാരോടുള്ള സക്തിയാലെന്നെ ഞാനും

ഉൽപ്പല വിലോചനേ ഉൾക്കാമ്പിൽ മറന്നുപോം

  പരഭൃതമൊഴിയെന്റെ പരിചയം കൊണ്ടു നീയും

പരിചോടറിയാഞ്ഞതും പരിഭ്രമം തന്നെ നൂനം

ശേഷിച്ച ചിപിടകം തോഷിച്ചു ഗ്രഹിച്ചാലും

ശേമുഷി ഏറ്റമുള്ള യോഷിന്മണി അല്ലേ നീ?