പുഷ്കര വിലോചനാ

രാഗം:സുരുട്ടി

താളം:ചെമ്പട

കഥാപാത്രം:കുചേലൻ

പുഷ്കര വിലോചനാ ത്വൽകൃപാ കാരണേന

ചൊൽക്കൊണ്ട കൃതാർത്ഥേഷു ഇക്കാലമഗ്രഗണ്യൻ

നിഷ്ക്കിഞ്ചന ഭൂസുരനെ പൊക്കമേറും സൗധമേറ്റി

സൽക്കരിച്ചതുമോർത്താൽ മൽഭാഗ്യമെന്തു ചൊൽവൂ!  

ത്വൽപ്പാദം ചേരുവോളവും അൽപ്പേതരയാം ഭക്തി

അപ്രമേയ ! തന്നീടണം ഇപ്പോളഹം യാമി ഗേഹം

പാരാതെ മൽക്കുടുംബിനി വരവും മേ ഹരേ ! പാർത്തൂ

മരുവുന്നു ശിശുക്കളും ദർശനം പുനരസ്തു