നല്ലാരിൽമണിമാരേ! സല്ലാപം കേൾക്ക

മന്ദാരദ്രുമസിന്ദുവാരഗണികാ ഗോവിന്ദിനീനീലികാ-

കുന്ദാശോകവനോദ്ഭവാദിലതികാ സൂനാളിരാരാജിതാം

മന്ദം നിഷ്കുടവീഥികാം സുരഭിലാമാസാദ്യ പൂർവ്വാചലേ

ചന്ദ്രം പൂർണ്ണമുദീക്ഷ്യ വാചമവദദ്ദാരാൻ സ ദാമോദരഃ

 

നല്ലാരിൽമണിമാരേ! സല്ലാപം കേൾക്ക നിങ്ങൾ

ഉല്ലാസേന സവിധേ മെല്ലവേ വന്നീടുവിൻ

നല്ല വസന്തകാലമല്ലയോ വിലസുന്നു

മല്ലീശരാരാധനമല്ലേ നമുക്കിചിതം?

 

ജാതിമാഗധീമുഖ നൂതനപൂലതികാ-

ജാതികൾ പൂത്തു സൂനമധുമാരി ചൊരിയുന്നു

സാദമേകുന്ന മന്ദവാതവും പുഷ്പവാടീ-

വീഥിയിൽ പരക്കുന്നു ബാധകളിവയെല്ലാം

 

വലമഥനാശയാകും ചലമിഴിതന്റെ ചാരു-

ഫാലതിലകം പോലെ വിലസുന്നൂ ഹരിണാങ്കൻ

സുലളിതതര കോകിലാലാപം കേട്ടീടുന്നു

കാലോചിതയാം മാരലീലയെച്ചെയ്ക നിങ്ങൾ