താരിപ്പൂമകളോടു മാധവനിദം

രാഗം:മോഹനം

കഥാപാത്രം:ശ്രീകൃഷ്ണൻ

താരിപ്പൂമകളോടു മാധവനിദം വിപ്രൻ ഗ്രഹിക്കാതെ ക-

ണ്ടോരോന്നേവമുരച്ചു യാദവവരോച്ഛിഷ്ടം ഗ്രഹിച്ചു രമാ

ആരോമൽ സുഖമാണ്ടു ദൈത്യമഥനൻ ഭൂമീന്ദ്രനാം (സ്മരീന്ദ്രനാം എന്നും കാണുന്നുണ്ട്) ഭൂസുരം

പാരം പ്രീതിയോടൂചിവാൻ പ്രിയവയസ്യാനന്ദദാം ഭാരതീം