ഏവം നിനച്ചവനിദേവൻ തദാ

കഥാപാത്രം:കുചേലൻ

ഏവം നിനച്ചവനിദേവൻ തദാ ഹരിവിലോകേ മുദാ സഹ നടന്നൂ-

നഗരികൾ കടന്നൂ സരണിയതിൽ നിന്നൂ

മധുമഥനപദകമല മധുരതരരജസി ബത!

ഹൃദയതളിരഴകിനൊടു ചേർന്നൂ

പൃഥ്വീസുരൻ ജലധിമദ്ധ്യേ മുകുന്ദനുടെ സംസ്ത്യായസംഘമപി കണ്ടു

കുതുകതതി പൂണ്ടു മനതളിർ പിരണ്ടു

ചിത്രതരകൂഡ്യമണി ചത്വരഗവാക്ഷരുചി

നേത്രയുഗസീമനി പിരണ്ടൂ

ചാമീകരാവൃതികൾ ഭാമാനിശാന്തചയരാമാലയാപണകദംബം-

യദുജനകുടുംബം ശരണനികുരുംബം

കണ്ടു ഹരിനഗരഗുണഗണനമതിനഹിവരനു-

മവശതയൊടമ്പുമവിളംബം

വിശ്വസ്യചൈവമവനാശൈർവഭക്തിയൊടു നിശ്ശങ്കമായ് നടതുടങ്ങി

പുനരപി വിളങ്ങീ ഹൃദിയഴലൊതുങ്ങീ

മുരമഥനനാമജപമൊടു ഹരിപുരമഗമൽ

ഭക്തിമയവാരിധിയിൽ മുങ്ങീ