വൃന്ദാവനേ വാണു

രാഗം: 

സാവേരി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

കൃഷ്ണലീല

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

യശോദ

വൃന്ദാവനേ വാണു ഗോപാലദാരകൈഃ പശു-

വൃന്ദമായ് വനേ വേണുസുധാലോലൻ

ബകവ്യാളകാളിയ വിഷജലഭീത-ഗോപ

സ്വജനഹൃദ്രുജാം നീക്കി

ഗിരിധരൻ ഗോവിന്ദൻ

ഗോവിന്ദനെന്നു നാമം ഗോവർദ്ധനോദ്ധാരകൻ