രംഗം 2 ദേവകി,യശോദ അവസാനഭാഗത്ത് കൃഷ്ണനും

ആട്ടക്കഥ: 

കൃഷ്ണലീല

ഈ രംഗത്ത് ദേവകിയും യശോദയും കണ്ട് മുട്ടുന്നു. യശോദ നന്ദകുമാരലീലകൾ ദേവകിയ്ക്ക് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നു.