രംഗം 1 ശ്രീകൃഷ്ണനും ദേവകിയും

ആട്ടക്കഥ: 

കൃഷ്ണലീല

കംസവധാനന്തരം മാതാപിതാക്കളെ ബന്ധനവിമുക്തരാക്കിയ ശേഷം,ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ ദേവകിയെ ഒറ്റക്കു ചെന്നു കാണുന്ന സന്ദര്‍ഭം.