പുത്രവത്സല മഹാഭാഗേ

രാഗം: 

ആഭോഗി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

കൃഷ്ണലീല

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദേവകി

പുത്രവത്സല മഹാഭാഗേ

അത്ര നിന്റെ കഥനത്താൽ

എത്രയും കൃതാർത്ഥ ഞാൻ

ഇത്രിലോകേ പുണ്യശീലേ!

മാതാവു നീയത്രേ മാമക തനുജനു

സ്നേഹാതിദുഃഖം തവ മാതാത്മ്യമറിവു ഞാൻ

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

കൃഷ്ണന്റെ ബാലലീലകൾ വർണ്ണിക്കുന്ന യശോദ, വരാൻ പോകുന്ന പുത്രവിരഹമോർത്ത് ദുഃഖിതയാണെന്നറിഞ്ഞ് ദേവകി യശോദയെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് ദേവകിയുടെ പദം.