നമഃ പരമകല്യാണ (ധനാശി)

രാഗം: 

ഭൂപാളം

ആട്ടക്കഥ: 

കൃഷ്ണലീല

നമഃ പരമകല്യാണ! നമഃ പരമമംഗല!

വാസുദേവായ ശാന്തായ യുദൂനാം‌പതയേ നമഃ

(ശ്രീമദ്ഭാഗവതം)

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ധനാശി