നന്ദസുന്ദരീ സ്വാഗതം

രാഗം: 

മോഹനം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

കൃഷ്ണലീല

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദേവകി

നന്ദസുന്ദരീ, സ്വാഗതം

കിം തേ കൃതം തപം മഹാഭാഗേ!

ജന്മാന്തര സുകൃതമല്ലോ

നന്ദനും ലഭിച്ചൂ നൂനം

കേശവാലോകോത്സവപാവിത ഞാനിന്നു

കേൾക്കേണമവൻ ബാലചരിതമെല്ലാം