കുമുദകുന്ദശശാങ്കരമ്യേ

രാഗം: 

വരാളി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

കൃഷ്ണലീല

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

യശോദ

കുമുദകുന്ദശശാങ്കരമ്യേ മധുപഗീതവിലോലയാമേ

യമുനാതീരവിഹാരീ ഹരിഃ

കളഹസിതലോകനാലപിച മധുരതരമുരളീരവൈഃ

രമയാമാസ ഗോപവനിതാഃ

വലയനൂപുര മേഖലാധ്വനികലിതസഞ്ചലിതാംഗഹാരൈഃ

നനൃതുഃ പരിതോ ഗോപികാഃ

മഥിതമന്മഥരാസലീലാചരിതമാസകലം വിചിത്രം

യോഗേശ്വരൻ അല്ലെയിവൻ ഗോപികാരമണൻ