കണ്ണീരില്ലിനെ തെല്ലും കല്ലറയ്ക്കുള്ളിലേ

രാഗം: 

ദ്വിജാവന്തി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

കൃഷ്ണലീല

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദേവകി

കണ്ണീരില്ലിനെ തെല്ലും കല്ലറയ്ക്കുള്ളിലേ താൻ

കല്യാനം കഴിഞ്ഞന്നേ ഇന്നോളം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ

ചങ്ങലയറുത്തു നീ ബന്ധമോചനം തന്നു

ബന്ധുവില്ലാത്തോർക്കെല്ലാം ബന്ധു നീതാനേകൻ