കണ്ടില്ലൊരു മുഖവും എനിക്കുണ്ടായ

രാഗം: 

ശഹാന

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

കൃഷ്ണലീല

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദേവകി

കണ്ടില്ലൊരു മുഖവും എനിക്കുണ്ടായ സുതന്മാരെ – എന്‍ 

കണ്മുന്നിലല്ലോ നൃപന്‍ കല്ലിലടിച്ചു കൊന്നു

എട്ടുമക്കളെ നൊന്തു പെറ്റവളെന്നാകിലും 

ഒട്ടും മുല കൊടുപ്പാന്‍ പറ്റാത്ത വിധിബലം