എങ്കിലുമെനിക്കുണ്ടു സന്താപമേകം

രാഗം: 

ആനന്ദഭൈരവി

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

കൃഷ്ണലീല

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദേവകി

എങ്കിലുമെനിക്കുണ്ടു സന്താപമേകം

കണ്ടില്ല ബാലലീലാവിലാസം തവ

കണ്ണാ എന്നാരോമലേ… (കാലം താഴ്ത്തി)