ആമ്പാടിഗൃഹം തോറും

രാഗം: 

അഠാണ

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

കൃഷ്ണലീല

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

യശോദ

ആമ്പാടിഗൃഹം തോറും ചെല്ലമായ് ചെന്നിവൻ

വല്ലാതെ വിശക്കുന്നു ചൊല്ലി യാചിച്ചീടും

വലവിമാർ നൽകും നല്ലപാൽവെണ്ണ തിന്നു

സല്ലീലം വിജനേ ഇല്ലങ്ങളിൽ ചെന്നു

ദധിപയസ്തേയാദ്യനവധി ചേഷ്ടിതം-ഗോപ

വനിതമാർ വന്നുചൊല്ലും പരിഭവം സകലവും

ഗോരസചോരൻ ഗോപകുമാരൻ