സത്യശൗചാദിയായ

രാഗം: 

പന്തുവരാടി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

കിർമ്മീരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഭീമൻ

സത്യശൗചാദിയായ കൃത്യഹീനരാക്ഷസാ-
പത്യസുഖിച്ചീടുമാദിത്യസുതപുരത്തിൽ-
ലത്യാദരമുപേത്യ

അർത്ഥം: 

സത്യം, ശൗചം തുടങ്ങിയ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത രാക്ഷസനാണ് നീ. നിനക്ക് കാലപുരിയിൽ സുഖമായി ഇരിക്കുവാൻ ഞാൻ അവസരം തരാം.