വിജയമതു തവ

രാഗം: 

സൌരാഷ്ട്രം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

കിർമ്മീരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

അര്‍ജ്ജുനന്‍

വിജയമതു തവ ലഭിപ്പതുമെങ്ങിനെ

വിജയനെന്നു മാം കേൾപ്പില്ലേ നീ

അർത്ഥം: 

വിജയൻ എന്ന എന്നെ നീ കേട്ടിട്ടില്ലേ? നിനക്ക് എങ്ങനെ അപ്പോൾ വിജയം ലഭിക്കും?