വിജയധൃതശരാസോദിത്വരേ ബാണവാഹ്നൗ

ആട്ടക്കഥ: 

കിർമ്മീരവധം

വിജയധൃതശരാസോദിത്വരേ ബാണവാഹ്നൗ

രണഭുവി ശലഭത്വം പ്രാഹ ശാർദ്ദൂലനാമാ

സപദി വിജയലക്ഷ്മ്യാ സം‌യുതം ശക്രസൂനും

ശമനതനയമുഖ്യാസ്തേഭ്യനന്ദൻപ്രഹൃഷ്ടാഃ

ശാർദ്ദൂലേ നിഹതേസ്മിൻ

ഗോത്രാ വിത്രാസവെരഹിതാ സമഭൂൽ

നിഷ്കണ്ടകഞ്ചവിപിനം

ജയശബ്ദേനാർജ്ജുനോപി കണ്ടകിതഃ