വാമേ സഖീ ശൃണു മമ

രാഗം: 

കാമോദരി

താളം: 

ചെമ്പട 16 മാത്ര

ആട്ടക്കഥ: 

കിർമ്മീരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

പാഞ്ചാലി

വാമേ സഖീ ശൃണു മമ വചനം ബത വാമേതരനയനേ

ചലനം കിമു വാമേ കലയേദശോഭനം അതി

വാമമായുടനെ വാതി വായുരപി

വാസഭൂമിമുപയാമ്യയി നൂനം

കണ്ടാലതിഭീതിയുണ്ടായ് വരും ശകുനമിതു കണ്ടായോ

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ഇത് അരങ്ങത്ത് പതിവില്ല.