രംഗം 9 ലളിത പാഞ്ചാലി

ആട്ടക്കഥ: 

കിർമ്മീരവധം

സിംഹിക ലളിത വേഷം അണിഞ്ഞ് പാഞ്ചാലീസമീപം എത്തുന്നു.