രംഗം 5 കൃഷ്ണൻ വന്ന് ശാകാന്നം തിന്നുന്നു.

ആട്ടക്കഥ: 

കിർമ്മീരവധം

പാഞ്ചാലീവിലാപം കേട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ വരുന്നു.