രംഗം 4 പാഞ്ചാലിയുടെ വിലാപം

ആട്ടക്കഥ: 

കിർമ്മീരവധം

ദുർവാസാവ് വന്നപ്പോഴേക്കും അക്ഷയപാത്രം ശൂന്യമായിരുന്നു. അത് നോക്കി കരയുന്ന പാഞ്ചാലിയെ കൃഷ്ണൻ വന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു. ദുർവാസാവിന്റെ കോപം ശമിപ്പിക്കുന്നു.