രംഗം 3 ദുർവ്വാസാവ്

ആട്ടക്കഥ: 

കിർമ്മീരവധം

ദുർവാസാവിന്റെ വരവും അഹങ്കാരശമനവും.