രംഗം 14 കിർമ്മീരനെ ഭീമൻ വധിയ്ക്കുന്നു

ആട്ടക്കഥ: 

കിർമ്മീരവധം

കിർമ്മീരവധം.