രംഗം 13 കിർമ്മീരൻ സിംഹിക

ആട്ടക്കഥ: 

കിർമ്മീരവധം

സിംഹിക നിണമണിഞ്ഞ് കിർമ്മീരസമീപം എത്തുന്നു.