രംഗം 12 പാഞ്ചാലിയും പാണ്ഡവരും

ആട്ടക്കഥ: 

കിർമ്മീരവധം

പാഞ്ചാലി ധർമ്മപുത്രരോട് ഉണ്ടായസംഭവങ്ങൾ പറയുന്നു. ഭീമൻ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു. സഹദേവൻ വന്ന് സിംഹികയുടെ കുചനാസികകൾ ഛേദിച്ച കാര്യം അറിയിക്കുന്നു.