രംഗം 10 പാഞ്ചാലിയുടെ വിലാപം

ആട്ടക്കഥ: 

കിർമ്മീരവധം

സിഹികയാൽ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പാഞ്ചാലിയുടെ വിലാപം