രംഗം പതിനഞ്ച്

ആട്ടക്കഥ: 

കിർമ്മീരവധം

അവസാന രംഗ. ഇതിൽ കിർമ്മീരവധത്തിനുശേഷം മഹർഷിമാർ വന്ന് ഭീമനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു.