പോകയില്ല മനുജാധമ

രാഗം: 

സൌരാഷ്ട്രം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

കിർമ്മീരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശാർദ്ദൂലൻ

പോകയില്ല മനുജാധമ നിന്നൊടു

പൊരുതു ജയമതു ലഭിക്കുമ്മുമ്പേ

അർത്ഥം: 

നിന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് ജയിക്കാതെ ഞാൻ പോകില്ല ഹേ മനുഷ്യാധമാ.