പൂർവ്വജന്മാരേ മനസി മാ കുരുത ശോകം

രാഗം: 

ശങ്കരാഭരണം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

കിർമ്മീരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

സഹദേവൻ

പൂർവ്വജന്മാരേ മനസി മാ കുരുത ശോകം

പൂരുകുലേന്ദ്രന്മാരേ ഞാൻ ചെയ്തോരവിവേകം

പോരിന്നു വരും സൈന്യകോലാഹലേന സാകം

പൂരുഷാദലോകം

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

പ്രവേശിച്ച്, പദം.